ข้อมูลครู โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า


นายอรุณ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณา พัฒนาตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา สระทองขอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติรัตน์ ห่วงห้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
ครู คศ.1

นางสาวลินรยา วิมลพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์รวี ชื่นชม
ครู(อัตราจ้าง)

นายสาทิตย์ ศรีบุญมี
ครู(อัตราจ้าง)

นางสาวอรยา เอี่ยมสะอาด
ครู(อัตราจ้าง)

นายสมชาย เเย้มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ