ข้อมูลครู โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า


นายอรุณ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา สระทองขอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวฐิติรัตน์ ห่วงห้อย
ครู คศ.1

นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
ครู คศ.1

นางสาวลินรยา วิมลพันธ์
ครู คศ.1

นายศักดิ์รวี ชื่นชม
ครู(อัตราจ้าง)

นายสาทิตย์ ศรีบุญมี
ครู(อัตราจ้าง)

นางสาวอรยา เอี่ยมสะอาด
ครู(อัตราจ้าง)