ผู้อำนวยการ

นายอรุณ วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

คิดดี ทำดี พูดดี  คิดดี ทำดี พูดดี

  ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้ามุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาผู้เรียนให้คิดดี ทำดี พูดดี พัฒนาครูให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน

พัฒนาครู  รวมพัฒนา

            1. จัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

            2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

            3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม  สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ

            4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา

            5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

            6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน