"รู้หน้าที่ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" 

รู้หน้าที่

เรียนดี

กีฬาเด่น

เน้นคุณธรรม