นายอรุณ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ (MOU)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%

ระหว่างโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า กับ - นายสถิรพงษ์ เกยานนท์
- นางสาวสายอรุณ ผิวเกลี้ยง
- นายโชติธน วัฒนะกิจ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ