อาคารเรียน สปช.2/28 ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน 
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์ สปช.204/26 ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู องค์การฯ ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
รั้วคอนกรีต ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539