ลำดับ

รหัส

 รายการ 

จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 11001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 42 0 0
2 11002 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 40 0 0
3 11003 ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา 3 0 0
4 21003 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร 1 0 0
5 21005 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 1 2 0
6 21007 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 3 0 0
7 21008 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 0 0
8 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ) 1 0 0
9 21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 2 0 0
10 22001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 100 20 30
11 22008 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 140 0 0
12 22025 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 1 0 0
13 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 11 0 0
14 22029 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม 2 0 0
15 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 2 0 0
16 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 8 0 0
17 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 7 0 0
18 22036 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 40 0 0
19 22041 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 17 0 0